• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Real Estate Recht

*** Deutsche version ***
  • Komplexní právní poradenství týkající se úplatných i bezúplatných smluvních převodů nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo směnné smlouvy), včetně aktivní účasti na jednání s protistranou a zajištění zápisu věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
  • Právní poradenství v oblasti problematiky věcných břemen a jiných zatížení nemovitostí (předkupní právo, vedení inženýrských sítí apod.)
  • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (zřízení zástavního práva), včetně zajištění uspokojení věřitele ze zástavního práva (soudní prodej zástavy, zřízení soudcovského zástavního práva, právní poradenství při prodeji zástavy ve veřejné dražbě)
  • Zajištění právního auditu (due diligence) právního stavu nemovitostí, zejména posouzení platnosti nabývacích titulů k nemovitostem
  • Právní poradenství v oblasti problematiky spoluvlastnického práva k nemovitostem, zejména řešení sporů mezi spoluvlastníky a problematika zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva
  • Komplexní právní poradenství týkající se problematiky nájmu nemovitostí (bytů, domů i nebytových prostor), včetně přípravy, revize a kontroly smluvní dokumentace
  • Právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům
  • Zastupování klientů ve správním řízení vedeném před katastrálním úřadem a před dalšími orgány státní správy
  • Zastupování klientů v soudním řízení, jehož předmětem je úprava majetkových práv k nemovitostem, včetně jednání s exekutory
  • Právní poradenství v oblasti práva stavebního, včetně právního poradenství při aplikaci předpisů práva památkové péče a ochrany životního prostředí v souvislosti s nemovitostmi