• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Person law

*** English version ***

Občanské právo představuje základ každé soukromoprávní úpravy. Právní poradenství poskytujeme zejména ohledně níže uvedených oblastí. Jsme přitom schopni zohlednit také budoucí právní úpravu nového občanského zákoníku.

 • Právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti
 • Právní pomoc a právní poradenství týkající se ochrany vlastnického práva, včetně problematiky sousedských sporů (spory o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • Právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škodu, náhrady škody a nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • Právní poradenství v oblasti dědického práva (problematika závěti, vydědění, zastupování v dědickém řízení)
 • Komplexní právní poradenství v oblasti občanskoprávních závazkových vztahů, včetně problematiky spotřebitelských smluv a smluv uzavřených na dálku a posouzení jejich souladu s právními předpisy
 • Právní poradenství v oblasti reklamací
 • Vyjednávání a příprava občanskoprávních smluv, poskytování konzultací ohledně smluvní dokumentace a její změny (narovnání, prominutí dluhu, vzdání se práva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Právní poradenství v oblasti bytového práva, včetně problematiky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech občanského práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v občanskoprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Vymáhání a správa pohledávek