• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Právní služby

Občanské právo
Právní vztahy k nemovitostem
Rodinné právo
Pracovní právo
Osobní údaje
Právo duševního vlastnictví
Obchodní právo
Právo obchodních společností
Insolvenční právo
Trestní právo
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Občanské právo

Občanské právo představuje základ každé soukromoprávní úpravy. Právní poradenství poskytujeme zejména ohledně níže uvedených oblastí. Jsme přitom schopni zohlednit také budoucí právní úpravu nového občanského zákoníku.

 • Právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti
 • Právní pomoc a právní poradenství týkající se ochrany vlastnického práva, včetně problematiky sousedských sporů (spory o vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • Právní pomoc v oblasti odpovědnosti za škodu, náhrady škody a nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • Právní poradenství v oblasti dědického práva (problematika závěti, vydědění, zastupování v dědickém řízení)
 • Komplexní právní poradenství v oblasti občanskoprávních závazkových vztahů, včetně problematiky spotřebitelských smluv a smluv uzavřených na dálku a posouzení jejich souladu s právními předpisy
 • Právní poradenství v oblasti reklamací
 • Vyjednávání a příprava občanskoprávních smluv, poskytování konzultací ohledně smluvní dokumentace a její změny (narovnání, prominutí dluhu, vzdání se práva, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Právní poradenství v oblasti bytového práva, včetně problematiky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech občanského práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v občanskoprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Vymáhání a správa pohledávek

Právní vztahy k nemovitostem

 • Komplexní právní poradenství týkající se úplatných i bezúplatných smluvních převodů nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo směnné smlouvy), včetně aktivní účasti na jednání s protistranou a zajištění zápisu věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • Právní poradenství v oblasti problematiky věcných břemen a jiných zatížení nemovitostí (předkupní právo, vedení inženýrských sítí apod.)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (zřízení zástavního práva), včetně zajištění uspokojení věřitele ze zástavního práva (soudní prodej zástavy, zřízení soudcovského zástavního práva, právní poradenství při prodeji zástavy ve veřejné dražbě)
 • Zajištění právního auditu (due diligence) právního stavu nemovitostí, zejména posouzení platnosti nabývacích titulů k nemovitostem
 • Právní poradenství v oblasti problematiky spoluvlastnického práva k nemovitostem, zejména řešení sporů mezi spoluvlastníky a problematika zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva
 • Komplexní právní poradenství týkající se problematiky nájmu nemovitostí (bytů, domů i nebytových prostor), včetně přípravy, revize a kontroly smluvní dokumentace
 • Právní poradenství společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům
 • Zastupování klientů ve správním řízení vedeném před katastrálním úřadem a před dalšími orgány státní správy
 • Zastupování klientů v soudním řízení, jehož předmětem je úprava majetkových práv k nemovitostem, včetně jednání s exekutory
 • Právní poradenství v oblasti práva stavebního, včetně právního poradenství při aplikaci předpisů práva památkové péče a ochrany životního prostředí v souvislosti s nemovitostmi

Rodinné právo

 • Právní poradenství v oblasti společného jmění manželů a jeho správy, včetně úpravy budoucích majetkových vztahů před uzavření manželství (vyhrazení vzniku společného jmění manželství ke dni zániku manželství a tzv. předmanželské smlouvy)
 • Právní poradenství týkající se problematiky modifikace společného jmění manželů (smluvní rozšíření a zúžení rozsahu společného jmění manželů a smluvní úprava správy společného jmění manželů)
 • Zastupování v soudním řízení o zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti
 • Úprava vypořádání zaniklé části společného jmění manželů v souvislosti se zúžením společného jmění manželů na základě smlouvy nebo rozhodnutím soudu
 • Úprava smluvních vztahů mezi manžely a smluvních vztahů mezi manželi a třetími osobami
 • Právní poradenství a zastupování v řízení o rozvodu manželství, včetně aktivní účasti při jednání o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu u tzv. nesporného rozvodu (rozvodu dohodou)
 • Právní poradenství v oblasti vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového řízení
 • Právní pomoc v oblasti práv a povinností k nezletilým dětem, včetně problematiky výchovy nezletilého dítěte a úpravy styku s dítětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, střídavá péče obou rodičů, společná výchova obou rodičů)
 • Právní poradenství v oblasti problematiky rodičovské zodpovědnosti, včetně problematiky výchovných opatření
 • Právní poradenství v oblasti určení a popření otcovství
 • Právní poradenství v oblasti osvojení, poručenství, opatrovnictví a pěstounské péče
 • Právní poradenství týkající se vyživovací povinnosti (rodičů a dětí, mezi ostatními příbuznými, mezi manžely, výživné rozvedeného manžela a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)
 • Právní poradenství v oblasti problematiky registrovaného partnerství

Pracovní právo

 • Komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům v celé oblasti pracovního práva, včetně komplexního právního poradenství při přípravě různorodých motivačních programů
 • Právní poradenství v oblasti problematiky kolektivního vyjednávání a uzavírání a revize kolektivních smluv
 • Právní poradenství v oblasti problematiky rovného zacházení a zákazu diskriminace, včetně posouzení souladu vnitřních předpisů a smluvní úpravy s právním řádem a otázky odměňování za práci
 • Právní poradenství týkající se problematiky souběhu pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti
 • Příprava, revize a konzultace pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), včetně řešení individuálních případů (konkurenční doložka, vzdělávací doložka apod.)
 • Právní poradenství v oblasti pracovněprávních závazkových vztahů a poskytování konzultací ohledně pracovněprávní smluvní dokumentace, její změny (převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, dočasné přidělení) a souladu s právním řádem (detailní pracovněprávní prověrka)
 • Právní poradenství a příprava smluvní dokumentace týkající se skončení pracovního poměru, včetně právních aspektů problematiky odstupného, nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, zákazu konkurence a problematiky hromadného propouštění
 • Právní poradenství zaměřené na zefektivnění práce zaměstnanců, zejména problematika restrukturalizace společnosti zaměřená na zvýšení motivace zaměstnanců
 • Právní poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Právní poradenství v oblasti překážek v práci, včetně problematiky návratu zaměstnance z mateřské nebo rodičovské dovolení
 • Právní poradenství v oblasti vytváření vnitřních předpisů a pracovních řádů zaměstnavatele
 • Právní poradenství týkající se otázky odpovědnosti za škody a nároků z pracovního úrazu a nemoci z povolání, včetně aktivní účasti při jednání o mimosoudním řešení sporů a dohod o hmotné odpovědnosti
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oblastech pracovního práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v pracovněprávních sporech, včetně účasti na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Zastupování klientů v řízení vedeném před oblastními inspektoráty práce

Osobní údaje

 • Právní poradenství v oblasti zpracování osobních údajů, včetně posouzení, zda se jedná o zpracování osobních údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost, nebo zda se jedná o zpracování, ke kterému není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů
 • Příprava souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů a poradenství při plnění informační povinnosti vůči subjektu osobních údajů
 • Právní asistence při registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, včetně případných navazujících řízení ve správním soudnictví

Právo duševního vlastnictví

 • Právní poradenství v oblasti autorského práva, včetně přípravy smluvní dokumentace (licenční smlouvy, smlouvy o dílo) a zastupování klientů ve sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví
 • Právní poradenství v oblasti problematiky ochranných známek registrovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví, ochranných známek Společenství registrovaných u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante a mezinárodních ochranných známek přihlášených u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě
 • Právní poradenství týkající se ochrany ostatních práv průmyslového vlastnictví
 • Právní poradenství v oblasti práva proti nekalé soutěži a tzv. doménových sporů

Obchodní právo

 • Právní poradenství v oblasti problematiky firemního práva, včetně právních sporů týkajících se porušení práva na ochranu obchodní firmy
 • Právní poradenství v oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži
 • Právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, včetně zajištění právního auditu (due diligence) a přípravy a vyjednání smluvní transakční dokumentace
 • Komplexní právní poradenství v oblasti obchodněprávních závazkových vztahů, včetně kontroly smluvní dokumentace a konzultace obchodních záměrů klienta
 • Vyjednávání a příprava obchodněprávních smluv, a to jak smluv atypických tak i smluv vzorových, včetně přípravy všeobecných obchodních podmínek
 • Právní poradenství v oblasti dispozice s podnikem (smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o zřízení zástavního práva k podniku)
 • Právní poradenství v oblasti zajišťovacích institutů (smluvní pokuta, ručitelské závazky, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, zadržovací právo, dohoda o srážkách ze mzdy, jistota, uznání dluhu, zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky)
 • Analýza právních problémů, včetně vypracování právních rozborů ve všech oborech obchodního práva
 • Právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • Zastupování klientů v obchodněprávních sporech, včetně řízení exekučního a úpadkového a řízení před rozhodčími orgány (ochrana věřitele i dlužníka, excindační a odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu)
 • Aktivní účast na jednání o mimosoudním řešení sporů
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Právní poradenství v oblasti práva cenných papírů, včetně problematiky směnečného práva a zastupování v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu

Právo obchodních společností

 • Právní pomoc při zakládání všech forem obchodních společností a organizačních složek, včetně přípravy zakladatelských dokumentů a stanov
 • Právní pomoc při zajištění podnikatelských oprávnění nezbytných pro činnost podnikatele a zápisu nově založených obchodních společností a družstev do obchodního rejstříku a registraci u příslušného finančního úřadu
 • Zastupování v řízení před rejstříkovým soudem o zápisu změny v obchodních společnostech do obchodního rejstříku, včetně změny výše základního kapitálu
 • Právní poradenství při převodu akcií a obchodních podílů
 • Právní poradenství týkající se problematiky vedení obchodní společnosti, včetně přípravy a revize smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů a jiných orgánů společností
 • Právní pomoc při zrušení a likvidaci obchodních společností
 • Právní poradenství v oblasti problematiky bytových družstev, včetně kontroly stanov, organizace členských schůzí a schůzí představenstva a zastupování před správními orgány

Insolvenční právo

 • Komplexní právní poradenství v oblasti úpadkového práva, včetně posouzení případných rizik vyplývajících z právní úpravy insolvenčního řízení (neplatnost a neúčinnost právních úkonů, zajištění závazkových vztahů)
 • Právní služby pro klienty v postavení dlužníka: posouzení úpadku dlužníka a způsobu řešení úpadku dlužníka, ochrana dlužníka před tzv. šikanózními návrhy, podání návrhu na povolení oddlužení, podání návrhu na moratorium
 • Právní služby pro klienty v postavení věřitele: posouzení úpadku smluvního partnera a zhodnocení možných právních rizik, uplatnění pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a ve věřitelských orgánech, podání excindační žaloby a žaloby na popření pohledávky jiného věřitele

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování odsouzeného v navazujícím řízení, včetně řízení o náhradě škody, řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • Právní pomoc ohledně podmíněného upuštění od potrestání
 • Právní pomoc při zahlazení odsouzení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů ohledně možného spáchání trestného činu

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele si tímto dovoluji informovat své klienty (fyzické osoby), kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří Mgr. Taťána Malmstedt Kolářová, advokát, jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb je možné řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu.
Internetová adresa ČAK je www.cak.cz. Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení.